Tập huấn tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, từ ngày 20/12/2015 đến ngày 25/12/2015, Viện trưởng Viện Nghiên cứu môi trường cùng đồng nghiệp đã tham gia tập huấn về 5 khối thiết bị được viện trợ từ KTR

Biosorption of Lead(II), Copper(II) and Cadmium(II) in Singe - and Multi-metal Systems by Aerobic Granule Sludge by Fixed-Bed Column and Batch Sorption

Heavy metals are present in nature and industrial wastewater. Due to their mobility in natural water ecosystems and toxicity, the presence of heavy metals in surface water and ground water has become a major inorganic contamination problem. Discharge and treatment of industrial wastewater containing heavy metals are important issues in environmental protection. If unrecognized or inappropriately treated, heavy-metal toxicity can result in serious hazards. The present work describes our study on the biosorption Lead (II), copper (II) and cadmium (II) ions
onto aerobic granular sludge from single component and multi systems...

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu nano

Khoa học nano là khoa học nghiên cứu vật chất ở kích thước cực kì nhỏ bé - kích thước nanomet (nm), một nanomet bằng một phần tỉ của met (m) hay bằng một phần triệu của milimet (mm). Công nghệ nano là các công nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo, ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng, kích thước ở quy mô nanomet (từ 1 - 100nm).

Top