Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu nano

19 tháng 01, 2016

Khoa học nano là khoa học nghiên cứu vật chất ở kích thước cực kì nhỏ bé - kích thước nanomet (nm), một nanomet bằng một phần tỉ của met (m) hay bằng một phần triệu của milimet (mm). Công nghệ nano là các công nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo, ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng, kích thước ở quy mô nanomet (từ 1 - 100nm).

Giới thiệu chung

27 tháng 08, 2015

Ngày 03 tháng 03 năm 2014, hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt ra Quyết định số số 212/QĐ-ĐHĐL về việc thành lập Viện Nghiên cứu Môi trường trên cơ sở chuyển đổi mô hình tổ chức của Trung tâm phân tích Môi trường.
Top